Sajt Smera za mikrotalasnu tehniku

Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd

Sajt Elektrotehnickog fakulteta, Univerziteta u Beogradu

 

Home

MTT Smer

Nastavnici

Literatura

Software

Download

ETF Beograd

 

 

Teme za master i diplomske radove

Prof. Antonije Đorđević

1. Merenje faktora dobrote mikrotrakastih rezonatora

Razvoj postupka za merenje faktora dobrote rezonatora načinjenih u štampanoj tehnici koji bi omogućio merenje još tokom fabrikacije ploča. Rad obuhvata teorijski model i merenja.

2. Merenje parametara supstrata

Fabričke specifikacije nekih supstrata sa kojima radimo (na primer, Rogers 4003) znatno odstupaju od rezultata koji daju dobro poklapanje sa rezultatima merenja. Cilj je da se parametri tih stupstrata premere.

Prof. Branko Kolundžija

1. RFID antena za čitač koji se postavlja u korpu sa slučajnim sadržajem.

(3 teme – u saradnji sa Stony Brook Univerzitetom) Upoznati se sa RFID aplikacijama i dosad korišćenim antenama za RFID čitače. Napraviti model korpe sa slučajnim sadržajem koji na sebi nosi tipične RFID tag-ove u softveru WIPL-D Pro, kao i modele različitih antena (npr. mikrostrip patch antena). Ispitati interakciju tih antena sa različitim tagovima unutar korpe. Izvesti zaključke o upotrebljivosti tih antena u identifikaciji različitih tagova unutar korpe. Najbolje među antenama napraviti i izmeriti njhihovu interakciju sa tagovima.

2. Automatsko generisanje 3D EM modela pasivnih kola na osnovu kolske šeme

(5 tema - u saradnji sa kompanijom WIPL-D) Upoznati se sa zapisom idelanih i tehnoloških komponenti u softveru WIPL-D Microwave. Upoznati se sa odgovarajućom 3D EM modelima tih komponenti. Ovladati IWP formatom zapisa 3D EM strukture u 3D EM solveru WIPL-D Pro. Osmisliti algoritam za automatsko generisanje punih 3D EM modela pasivnih kola na osnovu kolske šeme. Napraviti program koji bi citao kolski zapis i generisao pun 3D EM model u formatu IWP. Primeniti algoritam na tipične primere i uporediti rešenja punih 3D EM modela sa polaznim kolskim rešenjima. Svaki diplomski rad bi se odnosio na jednu paletu komponeneta.

3. Zaštita od curenja informacija iz oklopljenih prostora elektromagnetskim putem

(2 teme - u saradnji sa vojno-tehničkim institutom (VTI)) Napraviti modele oklopljenih prostora sa različitim otvorima i poklopcima (npr. otvori za vrata sa vratima čiji se ugao otvorenosti može podešavati). Napraviti modele različitih antena koje se koriste kao predajne/prijemne unutar/van oklopljenog prostora. Simulirati spregu izmedju antena unutar i van oklopljenog prostora za različite veličine otvora i različite stepene otvorenosti. Analizirati mogućnosti smanjenja sprege između antena korišćenjem različitih tehnika (npr. uvođenjem apsorpcionih materijala, trakastih zavesa, itd.).

4. Proračun s-parametara diskontinuiteta pravougaonog talasovoda korišćenjem tehnike uparivanja modova.

(u saradnji sa kompanijom WIPL-D) Upoznati se sa tehnikom uparivanja modova. Primeniti tehniku uparivanja modova na tipične diskontinuitete pravougaonog talasovoda. U prvom koraku smatrati da su diskontinuiteti napravljeni od savršenog provodnika. U drugom koraku uključiti gubitke u longitudinalnim zidovima talasovoda. U trećem koraku uključiti gubitke u transverzalnim zidovima diskontinuiteta. Napraviti DLL softverske komponente u programskom jeziku C++. Uporediti rezultate dobijene tehnikom uparivanja modova sa punom 3D EM simulacijom.

5. Proračun odziva antena i antenskih sistema u vremenskom domenu

(u saradnji sa kompanijom WIPL-D) Na osnovu elektromagnetske analize u frekvencijskom domenu i diskretne Furijeove transformacije potrebno je proračunati vremenske odzive klasičnih antena na impulsne pobude: Gausov impuls, izvod Gausovog impulsa, kao i na komplikovanije pobude (različite telekomunikacione signale), npr. chirp impulsa, GSM signala...

Doc. Milka Potrebić i Prof. Dejan Tošić

1. RF/mikrotalasni filtri sa spregnutim rezonatorima

Pregled realizacija RF/mikrotalasnih filtara koji postoje u literaturi. Postupak projektovanja prikazati na izabranom primeru filtra realizovanom u planarnoj štampanoj tehnici. Eventualna izrada laboratorijskog prototipa i merenja.

2. Podesivi mikrotalasni filtri sa varaktor diodama

Pregled postojećih metoda za projektovanje planarnih podesivih mikrotalasnih filtara malog zauzeća štampane pločice, uskog i srednjeg propusnog opsega. Formiranje simulacionih modela filtara. Izrada laboratorijskog prototipa optimalnog filtra i eksperimentalna verifikacija simulacionog modela.

3. Mikrotalasni filtri sa više propusnih opsega

Upoznavanje sa postojećim metodima za projektovanje planarnih mikrotalasnih filtara sa više propusnih opsega. Postupak minijaturizacije korišćenjem višeslojne tehnike. Izrada laboratorijskog prototipa filtra i određivanje optimalne realizacije za datu specifikaciju i tehnološka ograničenja. Verifikacija rezultata merenjem na laboratorijskom prototipu.

4. Kvazi-koncentrisani mikrotalasni filtri

Upoznavanje sa mogućim realizacijama mikrotalasnih filtara propusnika opsega učestanosti sa spregnutim kvazi-koncentrisanim rezonatorima. Poređenje realizacija filtara na osnovu kriterijumima koji uključuju zauzeće štampane pločice (footprint), relativnu širinu propusnog opsega, selektivnost amplitudske karakteristike, uneto slabljenje i potiskivanje neželjenih propusnih opsega.

5. Talasovodni filtri sa planarnim pregradama

Pregled mogućih realizacija filtara propusnika i nepropusnika učestanosti u talasovodnoj tehnici. Prikaz postupka određivanja optimalnih vrednosti parametara štampanih rezonatora u vidu dijafragmi koje se postavljaju u preseke pravougaonog talasovoda paralelno pristupima filtra. Formiranje simulacionog trodimenzionalnog elektromagnetskog modela filtra kojim se verifikuje predloženi postupak.

6. Filtri sa talasovodom u podlozi

Pregled implementacija mikrotalasnih filtara ostvarenih pomoću talasovoda u podlozi. Formiranje trodimenzionalnog elektromagnetskog modela filtra i simulacija izabranog projektovanog filtra u programu WIPL-D 3D EM Solver.

7. Pregled slobodnog softvera otvorenog koda za projektovanje mikrotalasnih filtara

Napraviti uporednu analizu slobodnog softvera otvorenog koda u kome se mogu simulirati ili projektovati mikrotalasni filtri. Na odgovarajućim primenama prikazati rad posmatranog softvera. Uporediti posmatrani softver sa komercijalnim softverom kao što je Filter Solutions ili AWR Microwave Office.

8. Simulacija mikrotalasnih filtara u softveru Quite Universal Circuit Simulator – Qucs

Ispitati mogućnosti simulacije na odgovarajućim primerima mikrotalasnih filtra. Uporediti rezultate simulacije dobijene u softveru Qucs i komercijalnom softveru AWR Microwave Office.

9. Projektovanje mikrotalasnih filtara u softveru Quite Universal Circuit Simulator – Qucs

Projektovanje za izabrani primer mikrotalasnog filtra u softveru Qucs. Uporediti implementacije mikrotalasnih komponenti koje su date u softveru Qucs i koje su date u komercijalnom softveru AWR Microwave Office.

10. Trodimenzionalno elektromagnetsko modelovanje mikrotalasnih filtara u softveru WIPL-D

Realizacija modela mikrotalasnih filtara u softverskom alatu WIPL-D 3D EM Solver za simulaciju trodimenzionalnih (3D) elektromagnetskih (EM) struktura. Eventualna izrada laboratorijskog prototipa i merenja u cilju verifikacije simulacionih rezultata.

11. Analiza osetljivosti mikrotalasnih filtara

Za projektovani mikrotalasni filtar ispitati osetljivost frekvencijskog odziva u odnosu na dužine implementiranog filtra. U slučaju planarne mikrotrakaste realizacije ispitati osetljivost na debljinu podloge i promenu relativne dielektrične konstante.

12. Mikrotalasni filtri sa koncentrisanim komponentama

Proučiti projektovanje mikrotalasnih filtara sa koncentrisanim komponentama, kao što su kondenzatori proizvođača muRata i kalemova proizvođača Coilcraft, pod pretpostavkom da su parametri rasejanja koncentrisanih mikrotalasnih komponenti poznati (dostupni na sajtu proizvođača).

13. Projektovanje mikrotalasnih filtara sa koncentrisanim komponentama pomoću softvera Tina-TI

Proračun komponenti za modelovanje mikrotalasnih filtara u softveru Tina-TI. Isprojektovati mikrotalasni filtar sa tim komponentama.

14. Simbolička analiza mikrotalasnih filtara pomoću softvera Maxima

Analizirati linearna, vremenski nepromenljiva, mikrotalasna kola u frekvencijskom domenu. Odrediti promenljive pristupa ako su elementi kola opisani matricama rasejanja. Smatrati da parametri rasejanja mogu bitи opštи brojevи. Korиstиtи softver za kompjutersku algebru kao što je Maxima.

15. Razvoj softvera za sintezu mikrotalasnih filtara u programskom jeziku Python

Razviti softverski modul za sintezu mikrotalasnih filtara korišćenjem programskog jezika Python i njegovih biblioteka. Razvijeni softverski modul treba da uključuje procedure koje ostvaruju uobičajene funkcije aproksimacije, sintezu prototipa, i slično.

16. Odsečak višeprovodničkog spregnutog voda u projektovanju mikrotalasnih filtara

Proučiti teoriju višeprovodničkog spregnutog voda i određivanje njegovih parametara u softveru Linpar. Na primeru mikrotalasnog filtra sa ukosnicama objasniti način modelovanja.

Prof. Milan Ilić

Tema broj 1

Oblast: Elektromagnetika, antene i mikrotalasi.

Predmet: Mikrotalasna elektronika.

Cilj: Projektovanje Doplerovog radara u opsegu do 6 GHz .

Metode: Analitička priprema, CAD dizajn i izrada laboratorijskog prototipa.

Sadržaj: Analitička priprema i analiza nekoliko različitih standardnih kola koja se koriste kao osnovne komponente radara (oscilatori, mešači, pojačavači i antene). Analiza predloženih rešenja pomoću računara u softverskom paketu AWR Microwave Office sa optimizacijom. Izrada lejauta, izrada prototipa, montiranje komponenti, merenje i testiranje.

Očekivani rezultati: Ključni očekivani rezultat je laboratorijski prototip Doplerovog radara i publikovan rad.

Tema broj 2

Oblast: Elektromagnetika, antene i mikrotalasi.

Predmet: Mikrotalasna elektronika.

Cilj: Projektovanje širokopojasnog malošumnog pojačavača od 500 MHz do 6 GHz.

Metode: Analitička priprema, CAD dizajn i izrada laboratorijskog prototipa.

Sadržaj: Analitička priprema i analiza nekoliko različitih standardnih kola. Analiza predloženih rešenja pomoću računara u softverskom paketu AWR Microwave Office sa optimizacijom. Izrada lejauta, izrada prototipa, montiranje komponenti, merenje i testiranje.

Očekivani rezultati: Ključni očekivani rezultat je laboratorijski prototip pojačavača i publikovan rad.

 

Tema broj 3

Oblast: Elektromagnetika, antene i mikrotalasi.

Predmet: Mikrotalasna elektronika.

Cilj: Projektovanje integrisanog širokopojasnog pojačavača snage 2 W u opsegu od 20 MHz do 6 GHz.

Metode: Analitička priprema, CAD dizajn i izrada laboratorijskog prototipa.

Sadržaj: Analitička priprema i analiza nekoliko različitih tipova antena. Analiza predloženih rešenja pomoću računara u softverskom paketu WIPL-D sa optimizacijom. Izrada lejauta, izrada prototipa, montiranje komponenti, merenje i testiranje.

Očekivani rezultati: Ključni očekivani rezultat je laboratorijski prototip pojačavača i publikovan rad.

 

Tema broj 4

Oblast: Elektromagnetika, antene i mikrotalasi.

Predmet: Mikrotalasna elektronika.

Cilj: Upotreba SDR (Software Defined Radio) uređaja pri merenjima u Mikrotalasnoj elektronici u Python okruženju.

Metode: Analitička priprema, proučavanje SDR uređaja, formiranje koda za kontrolu i izrada softvera.

Sadržaj: Automatizacija merenja u mikrotalasnoj elektronici (pojačavača, oscilatora, miksera i drugih uređaja) upotrebom SDR uređaja i kontrolom instrumenata u Python okruženju.

Očekivani rezultati: Ključni očekivani rezultat je automatizacija procesa merenja relevantnih parametara analizatorom mreža, uz automatizovanu kontrolu napajanja, pobude pomoću savremenog SDR uređaja i automatizovanu akviziciju podataka korišćenjem Python skriptova. Publikovan rad.

 

Tema broj 5

Oblast: Elektromagnetika, antene i mikrotalasi.

Predmet: Mikrotalasna elektronika.

Cilj: Projektovanje RF eksajtera za moderne MRI uređaje velikih magnetskih indukcija.

Metode: Analitička priprema, izrada modela i simulacije u postojećem softveru. Moguća izrada prototipa.

Sadržaj: Izrada modela MRI (magnetic resonance imaging) šupljine, RF aplikatora i pasivnih metalno-dielektričnih struktura za stimulaciju i potiskivanje određenih modova i simulacije prostiranja talasa u MRI mašini.

Očekivani rezultati: Ključni očekivani rezultat je dizajn RF eksajtera za MRI uređaj. Publikovan rad.

 

Tema broj 6

Oblast: Elektromagnetika, antene i mikrotalasi.

Predmet: Mikrotalasna elektronika.

Cilj: Izrada softvera za analizu jednostavnih nelinearnih kola metodom harmonik balans.

Metode: Analitička priprema, izrada softvera.

Sadržaj: Analitička priprema – izučavanje harmonik balans metoda i priprema algoritma za analizu jednostavnog kola. Izrada softvera.

Očekivani rezultati: Ključni očekivani rezultata je softver za analizu jednostavnih nelinearnih kola metodom harmonik balans. Publikovan rad.

 

Tema broj 7

Oblast: Elektromagnetika, antene i mikrotalasi.

Predmet: Metod konačnih elemenata u Elektromagnetici.

Cilj: Pregled i analiza mogućnosti postojećeg softvera za automatski mešing zakrivljenim heksaedarskim elementima.

Metode: Analitička priprema, izrada modela i simulacije u postojećem softveru.

Sadržaj: Pregled postojećeg mešing softvera (CUBIT, ICEM Hexa i drugi). Dobijanje dozvole, instalacija softvera i detaljno ispitivanje mogućnosti primene softvera za generisanje modela kompatibilnih za simulacije našim softverom za elektromagnetsku analizu metodom konačnih elemenata..

Očekivani rezultati: Ključni očekivani rezultat je izveštaj o pregledu i mogućnostima upotrebe postojećeg softvera za automatski mešing zakrivljenim heksaedarskim elementima i uputstvo za korišćenje najpogodnijeg odabranog softvera. Publikovan rad.

 

Tema broj 8

Oblast: Elektromagnetika, antene i mikrotalasi.

Predmet: Metod konačnih elemenata u Elektromagnetici.

Cilj: Izrada softvera za automatsko optimalno mapiranje jediničnih površinskih i zapreminskih roditeljskih elemenata u standardne zakrivljene površi i domene kao deo mešing procedure za metodu konačnih elemenata.

Metode: Analitička priprema, izrada algoritma optimalnog mapiranja i izrada softvera.

Sadržaj: Analiza parametarskih jednačina nekoliko različitih standardnih zakrivljenih površi (cilindar, sfera, sferoid i ogive). Analitička priprema parametarskih jednačina mapiranja. Izrada algoritma optimalnog mapiranja tačaka iz jediničnog roditeljskog domena (duž, kvadrat i kocka) u zakrivljene domene (luk, površ i zakrivljeni heksaedar) i izrada softvera u jeziku.

Očekivani rezultati: Ključni očekivani rezultati su algoritam i softver za automatsko optimalno mapiranje jediničnih površinskih i zapreminskih roditeljskih elemenata u zakrivljene konačne elemente i publikovan rad.

 

Tema broj 9

Oblast: Elektromagnetika, antene i mikrotalasi.

Predmet: Metod konačnih elemenata u Elektromagnetici.

Cilj: Grafička predstava heksaedarskog meša sa zakrivljenim elementima u metodu konačnih elemenata.

Metode: Analitička priprema, izrada algoritma i izrada softvera u jeziku (C/C++ ili FORTRAN).

Sadržaj: Analitička priprema jednačina zakrivljenih heksaedara. Izrada algoritma i softvera za prikazivanje meša korišćenjem funkcija OpenGL biblioteke.

Očekivani rezultati: Ključni očekivani rezultati su algoritam i softver za grafičku predstavu heksaedarskog meša.

 

Tema broj 10

Oblast: Elektromagnetika, antene i mikrotalasi.

Predmet: Metod konačnih elemenata u Elektromagnetici.

Cilj: Optimizacija anizotropnih elemenata višeg reda u metodu konačnih elemenata.

Metode: Analitička priprema, modelovanje i simulacije u postojećem softveru i sistematizacija rezultata.

Sadržaj: Analitička priprema – analiza prostiranja talasa u anizotropnim sredinama. Modelovanje jednostavnih struktura i puštanje simulacija sa različitim parametrima analize u postojećem softveru. Sistematizacija rezultata i pisanje izveštaja.

Očekivani rezultati: Ključni očekivani rezultati su recepti za optimalno zadavanje parametara simulacije (redova polinomske aproksimacije polja i redova integracije) struktura sa anizotropnim elementima višeg reda i publikovan rad.

 

Tema broj 11

Oblast: Elektromagnetika, antene i mikrotalasi.

Predmet: Metod konačnih elemenata u Elektromagnetici.

Cilj: Izrada softvera za 1-D analizu elektromagnetkog polja u prisustvu pokretnih sredina metodom konačnih elemenata.

Metode: Analitička priprema, modifikacija postojećeg algoritma i softvera.

Sadržaj: Analitička priprema – analiza polja uniformnog ravnog talasa u prisustvu pokretne sredine (1‑D problem). Modifikacija postojećeg softvera za proračun koeficijenata refleksije u 1‑D problemu sa nepokretnim sredinama, za pokretne sredine.

Očekivani rezultati: Ključni očekivani rezultati su softver za 1‑D elektromagnetsku analizu u prisustvu pokretnih sredina metodom konačnih elemenata i publikovan rad.

 

Doc. Marija Stevanović

Elektromagnetska merenja imaju veliku primenu u formiranju slike nedostupnih objekata (detekcija mina, medicinska dijagnostika, itd.). Zbog toga su od velikog interesa algoritmi koji obradjuju rasejano elektromagnetsko polje, kao i unapredjenje antena (senzora) koji prikupljaju merne podatke.

1. Lokalizacija zakopanih objekata pomocu antenskih merenja

2. Formiranje slike tela pomocu antenskih merenja

3. Senzori za lokalizaciju u medicinskim merenjima

V. prof. Dragan Olćan

1. Projektovanje, izrada i merenje antena, u opsegu 2.4 GHz.

U ovom radu potrebo je projektovati, izraditi i izmeriti jednu od sledećih antena: jagi antena, log-periodični niz, niz mikrotrakastih antena, ukrštena vivaldi antena, spiralna samokomplementarna antena itd. Antene se izrađuju u tehnici 3D štampe ili jednoslojne štampe na dielektričnoj podlozi. Primarna namena ovih antena je za testiranje elektromagnetske kompatibilnosti.

 

2. Izrada i testiranje hardverski i softverski kontrolisanih generatora RF šuma.

U ovom radu potrebno je razmotriti mogućnosti hardverski i softverski kontrolisanog izvora RF šuma za potrebe testiranja elektromagnetske kompatibilnosti u opsegu 2.4 GHz. Za jednu realizaciju potrebno je ispitati osobine realizovanog prototipa generatora šuma.

 

3. Razvoj prototipa programa za analizu stalnog EM polja

U radu je potrebno napraviti prototip softvera za analizu stalnog električnog ili magnetskog ili strujnog polja zasnovan na metodu momenata.

 

4. Modelovanje i analiza kapacitivnosti čovečijeg tela

Cilj rada je razviti detaljan model čovečijeg tela u pogledu geometrije, a zatim izvršiti elektrostatičku analizu pomoću metoda momenata. Na taj način potrebno je odrediti kapacitivnost usamljenog modela, kao i modela u prisustvu drugih provodnih i dielektričnih tela. Scenariji od interesa za rad su pre svega oni koji se pojavljuju u standardima za ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti.

 

5. Merenje i numerička analiza materijala sa gubicima

Cilj rada je izvršiti merenje i numeričku analizu materijala koji se koriste za apsorpciju elektromagnetskog polja. U okviru rada potrebno je: (1) razraditi i napraviti eksperimentalnu postavku, (2) izvršiti niz merenja apsorpcionih materijala i (3) uporediti dobijena merenja sa proračunima u profesionalnom softveru za elektromagnetsku analizu.

 

6. Modelovanje i analiza magnetskog polja nizova strujnih kontura

U radu je potrebno modelovati i analizirati magnetsko polje nizova malih strujnih kontura. Potrebno je izvršiti optimizaciju položaja kontura kako bi se postigao željeni oblik magnetskog polja u prostoru.

 

7. Poređenje performansi optimizacionih algoritama za projektovanje EM sistema

U okviru ove teme potrebno je statističku uporediti performanse nekoliko optimizacionih algoritama na problemima projektovanja elektromagnetskih sistema ili problemima optimizacije koji su njima slični. Od interesa su pre svega moderni heurstički algoritmi kao što su: genetički algoritam, optimizacija jatom, simulirano kaljenje, diferencijalna evolucija itd.

 

Doc. Miodrag Tasić

1. Izrada softverskog modula za računarsko upravljanje analizatorom spektra R&S FSP 7

(treba ispitati mogućnosti za kontrolisanje ovog uređaja putem računara i izraditi odgovarajući softverski modul za upravljanje uređajem i akviziciju podataka; poželjno je koristiti hardverski kontroler NA GPIB-USB-A, koji posedujemo)

2. Izrada softverskog modula za računarsko upravljanje pozicionerima za antenska merenja

(pozicioneri-step motori imaju kontrolnu logiku kojom se upravlja slanjem impulsa sa paralelnog porta računara; u tekućoj verziji softvera za antenska merenja ovo je realizovano asemblerskim kodom koji radi pod operativnim sistemom Windows 98, ali ne radi za kasnije verzije Windows-a; treba izraditi softverski modul za upravljanje pozicionerima koji može da radi pod operativnim sistemima: Windows XP, Windows Vista i Windows 7)

3. Ispitivanje veze između singularnih vrednosti matrice dobijene primenom metode momenata na integralne jednačine elektromagnetskog polja i reda aproksimacije rešenja polinomskim funkcijama bazisa

(treba pronaći SVD – Singular Value Decomposition matrica sistema, dobijenih iz softverskog paketa za elektromagnetsko modelovanje i analizu WIPL-D, za različite modele i različite redove aproksimacija i utvrditi da li postoje jasne veze između singularnih vrednosti i reda aproksimacije; za SVD se mogu koristiti postojeći softverski moduli – ako su dostupni, ili se može izraditi nov)

 

Doc. Slobodan Savić

1. Poređenje rezultata simulacija i merenja standardnih mikrotalasnih komponenti

U ovom radu potrebo je projektovati, izraditi i izmeriti neke od standardnih mikrotalasnih komponenti: sekcija voda, oslabljivač, delitelj snage, usmereni sprežnjak, kombajner, jednostavan mikrotalasni filtar. Projektovanje se vrši u nekom od programa za punotalasnu numeričku analizu EM polja, a prototipovi se po pravilu izrađuju u mikrotrakastoj tehnologiji. Cilj ovog rada je detaljnije upoznavanje sa standardnim mikrotalasnim komponentama, njihovim numeričkim modelovanjem i izradom.

2. Projektovanje antenskog sistema i algoritma za određivanje pozicije predajne antene

U ovom radu potrebno je projektovati, izraditi i testirati antenski sistem za određivanje pozicije predajne antene. Projektovaće se antena sa dijagramom zračenja pogodnim za ovu primenu kao i mehanički sistem za pretraživanje prostora. Mehanički sistem će biti elektronski upravljan. Primarna namena ovog sistema je u situacijama gde se međusobni položaj prijemne i predajne antene menja sa vremenom.

3. Helikoidna antena za bežični Internet

U ovom radu potrebno je projektovati, izraditi i premeriti helikoidnu antenu za bežični Internet (IMS opseg, 2,4 GHz). Antena će biti prilagođena (po refleksiji, u odnosu na nominalnu impedansu 50 Ω) internom mrežom za prilagođenje. Optimizovaće se parametri antene kako bi antena imala što bolje performanse za ovu namenu. Primarna namena ovog sistema je obezbeđivanje internet servisa u regionima sa slabijom pokrivenošću signalom.

4. Yagi-Uda antena za bežični Internet napravljena u mikrotrakastoj tehnologiji

U ovom radu potrebno je projektovati, izraditi i premeriti Yagi-Uda antenu za bežični Internet (IMS opseg, 2,4 GHz). Antena će biti izrađena u mikrotrakastoj tehnologiji, a njeni parametri biće optimizovani kako bi antena imala što bolje performanse za ovu namenu. Ako se ukaže potreba, na istom mikrotrakastom supstratu projektovaće se i kolo za prilagođenje (po refleksiji, u odnosu na nominalnu impedansu 50 Ω) ove antene. Primarna namena ovog sistema je obezbeđivanje internet servisa u regionima sa slabijom pokrivenošću signalom.

5. Modelovanje statičkih polja metodom konačnih elemenata

U radu je potrebno napraviti prototip softvera za analizu stalnog električnog, magnetskog ili strujnog polja zasnovan na metodi konačnih elemenata.

6. Modelovanje elektromagnetskog polja metodom konačnih elemenata u vremenskom domenu

U radu je potrebno napraviti prototip softvera za analizu vremenski promenljivog elektromagnetskog polja zasnovan na metodi konačnih elemenata. Numerička analiza će se sprovesti u vremenskom domenu. Ispitaće se različiti algoritmi numeričke integracije u vremenskom domenu.

7. Prostorna segmentacija velikodomenskim konačnim elementima

U radu je potrebno razviti algoritam za prostornu segmentaciju (mešing) geometrijskih objekata srednje složenosti velikodomenskim konačnim elementima višeg reda.

 

Vrh strane