img
Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd
img

Primeri diplomskih i master radova


Ostali predmeti KatedreAlgoritmi metoda konačnih elemenata u inženjerstvu

Cilj predmeta je upoznavanje sa osnovnim algoritmima koji se koriste u analizi inženjerskih problema metodom konačnih elemenata. Ovi algoritmi mogu biti i uvod u dalji istraživački rad.

Ishodi predmeta su poznavanje i razumevanje teorije numeričke analize inženjerskih problema, sposobnost za formulisanje algoritama i pisanje softvera za modelovanje inženjerskih problema metodom konačnih elemenata, kao i utreniranost u modelovanju i simulaciji tipičnih inženjerskih problema metodom konačnih elemenata.

Teorijska nastava obuhvata sledeće oblasti: algoritmi za diskretizaciju tipičnih diferencijalnih jednačina u inženjerskim problemima korišćenjem varijacionog metoda i metoda težinskih ostataka, skalarni i vektorski konačni elementi, algoritmi transformacije koordinata, algoritmi za unošenje graničnih uslova, algoritmi prostorne diskretizacije (mešing), algoritmi diskretizacije u vremenu, algoritmi za rešavanje sistema linearnih jednačina, analiza zatvorenih i otvorenih struktura, apsorbujući granični uslovi i veštački apsorberi, hibridizacija metoda konačnih elemenata sa drugim metodima, primeri primene u elektrotehnici, mehanici, građevinarstvu, dinamici fluida i transferu toplote.

Nastava na daljinu, školska 2021/22. godina

O predmetu:

Nastavni materijali:

(Zainteresovani studenti mogu se javiti na ssavic@etf.rs za pristupnu šifru.)

Literatura:

img img img img

Stari ispitni rokovi:


Vrh strane

Vesti

27. septembar 2022.

Nova zbirka za predmet Mikrotalasna tehnika.

S. Savić, D. Olćan, A. Đorđević, Zbirka ispitnih pitanja i zadataka iz Mikrotalasne tehnike, 1. izdanje, Akademska misao, Beograd, 2022.
30. jul 2022.

Studenti doktorskih studija, Ana Ćupurdija, Pavle Petrović i Nemanja Grbić, prisustvovali su naučnoj konferenciji 2022 IEEE International Symposium on Antennas & Propagation, USA, Denver, kada su prezentovali radove "Design and Manufacturing of C-Band FMCW Radar" i "SDR Platform Implementation of DoA Detection Algorithm for Wireless Security Applications".

Tom prilikom Pavlu Petroviću uručena je prestižna stipendija 2022 IEEE Antennas and Propagation Society C. J. Reddy Travel Grant.21. maj 2022.

Student doktorskih studija, Pavle Petrović, osvojio je prestižnu stipendiju 2022 IEEE Antennas and Propagation Society C. J. Reddy Travel Grant. Dobijena sredstva biće iskorišćena za putovanje na IEEE AP-S/URSI 2022 konferenciju na kojoj će Pavle prezentovati rad pod naslovom "Design and Manufacturing of C-Band FMCW Radar".16. april 2022.

U okviru projekata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja iz oblasti razvoja visokog obrazovanja pod naslovom "RF i mikrotalasna infrastruktura u informaciono komunikacionim sistemima" nabavljena je, između ostalog, grafička kartica NVidia RTX 3090.

Oprema će se koristiti u nastavi, za izradu studentskih projekata i stručno usavršavanje studenata.
24. septembar 2021.

Ekipa studenata sa Elektrotehničkog fakulteta (ETF-Belgrade) u sastavu Olja Jakovljević (Signali i sistemi), Vojislava Janković (Signali i sistemi), Ana Ćupurdija (Mikrotalasna tehnika) i Pavle Petrović (Mikrotalasna tehnika) pod mentorstvom dr Slobodana Savića i dr Milana Ilića osvojila je četvrto mesto u finalu međunarodnog studentskog takmičenja 2021 IEEE AP-S Student Design Contest sa radom pod nazivom "Sensor Array and Self Adaptive Algorithm for Direction of Arrival Detection of Uncooperative Wi-Fi Transmitters in Wireless Security Enforcement Applications".

Takmičenje organizuje IEEE Antennas and Propagation Society. U okviru takmičenja studenti su osmislili, isprojektovali, simulirali i fabrikovali antenski niz i prijemni sistem za detekciju Wi-Fi signala, i softverski implementirali tri algoritma za detekciju pravca dolaska signala. Takmičari će dobiti sredstva za put na konferenciju koja se održava u Singapuru u decembru 2021. godine gde će demonstrirati projektovani uređaj.
1. mart 2021.

Počevši od školske 2020/21. godine na modulu Mikrotalasna tehnika u ponudi je novi izborni predmet na master akademskim studijama.

Glavni cilj predmeta Algoritmi metoda konačnih elemenata u inženjerstvu je upoznavanje studenata sa osnovnim algoritmima koji se koriste u analizi inženjerskih problema metodom konačnih elemenata.

Predmet se polaže (na računaru) odbranom projekata u toku semestra (predispitne obaveze) i odbranom završnog (ispitnog) projekta.
2. februar 2021.

U okviru projekata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pod naslovom "Algoritmi i softveri za simulaciju u frekvencijskom i vremenskom domenu RF podsistema i elektromagnetskih senzora u ICT" nabavljen je, između ostalog, digitalni osciloskop mešovitog domena Tektronix MDO32 .

Oprema će se koristiti kako u istraživačke svrhe, tako i u nastavi, za izradu studentskih projekata i stručno usavršavanje studenata.
3. septembar 2020.

Ekipa studenata sa Elektrotehničkog fakulteta (ETF-Belgrade) u sastavu Pavle Petrović (mikrotalasna tehnika), Danilo Đokić (elektronika), Nikola Milenić (računarska tehnika i informatika) i Nemanja Grbić (mikrotalasna tehnika) bila je jedna od šest finalista međunarodnog studentskog takmičenja 2020 IEEE AP-S Student Design Contest pod nazivom "Radar applications in everyday life". Takmičenje organizuje IEEE Antennas and Propagation Society. U okviru takmičenja studenti su uspešno osmislili, isprojektovali, simulirali i fabrikovali radar za detekciju dronova.
20. jul 2020.

Student Ana Ćupurdija za diplomski rad pod naslovom "Projektovanje podsklopova Doplerovog radara - mikrotalasnog mešača i Vilkinsonovog delitelja snage" osvojila je dve prestižne nagrade:

Rezultate iz svog diplomskog rada Ana je prezentovala na naučnoj konferenciji "TELFOR 2019" i tada je osvojila nagradu "Prof. dr Ilija Stojanović" za najbolje radove prezentovane u studentskoj sekciji.
15. jun 2020.

U okviru projekata Ministarstva iz oblasti razvoja visokog obrazovanja pod naslovima "Fundamentalni predmeti za IKT infrastrukturu (2018)" i "Stručni predmeti za IKT infrastrukturu (2019)" nabavljena je, između ostalog, sledeća oprema:

Softverski definisan radio je iskorišćen za konstrukciju portabilnog analizatora mreža, a pomoću mikrotalasnih pojačavača snage prošireni su opsezi rada postojeće opreme (na primer domet radarskog sistema). Oprema će se koristiti u nastavi, za izradu studentskih projekata i stručno usavršavanje studenata.
Vesti

27. septembar 2022.