Sajt Smera za mikrotalasnu tehniku Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd
Sajt Elektrotehnickog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
Home MTT Smer Nastavnici Literatura Software Download ETF Beograd
Predmeti Smera

Osnovne studije

Master studije

Doktorske studije

Ostali predmeti Grupe

Smer za mikrotalasnu tehniku

Smer za mikrotalasnu tehniku pruža znanja za podrobnije razumevanje sistema, a posebno za projektovanje sklopova, koji rade na učestanostima do nekoliko stotina gigaherca. Detaljni plan i program Smera (PDF 478 kB). Jezgro Smera čine sledeći stručni predmeti na osnovnim studijama:

Mikrotalasna tehnika

Upoznavanje sa osnovnim osobinama, jednačinama i inženjerskim konceptima pasivnih i aktivnih komponenti i kola pri učestanostima 0,3-300 GHz. Osposobljavanje studenata za rešavanje jednostavnijih praktičnih problema i sagledavanje puteva rešavanja složenijih problema. Pružanje znanja neophodnih kao osnova za druge predmete mikrotalasne struke.

Antene i prostiranje

Upoznavanje sa teorijom, inženjerskom praksom i projektovanjem antena koje se koriste u modernim komunikacionim sistemima, bežičnom Internetu, radarskim i radio sistemima.

Softverski alati za projektovanje antena

Upoznavanje sa vodećim svetskim softverskim alatima za 3D elektromagnetsko modelovanje i obučavanje za samostalno projektovanje antena i rasejača.

Mikrotalasna merenja

Upoznavanje sa osnovnim mikrotalasnim merenjima. Obučavanje za rad sa raspoloživom mernom opremom: analizatorom mreža, analizatorom spektra, meračem snage, sistemom za antenska merenja.

Mikrotalasna pasivna kola

Upoznavanje sa osnovnim osobinama i inženjerskim konceptima pasivnih mikrotalasnih komponenti i podsistema. Osposobljavanje studenata za projektovanje jednostavnijih mikrotalasnih pasivnih komponenti i podsistema. Obučavanje studenata za analizu i sintezu mikrotalasnih komponenti i podsistema pomoću s-parametara.

Mikrotalasna elektronika

Sticanje praktičnog iskustva u analizi i projektovanju tipičnih mikrotalasnih elektronskih kola, sa naglaskom na treningu u efikasnom i kompetentnom korišćenju modernih CAD alata. Upoznavanje sa aktivnim mikrotalasnim komponentama (poluprovodničkim i cevnim). Analiza i projektovanje mikrotalasnih pojačavača, oscilatora i mešača. Integrisana mikrotalasna kola (MMIC). Moderne primene aktivnih mikrotalasnih naprava.

Elektromagnetska kompatibilnost

Upoznavanje sa problemima elektromagnetske kompatibilnosti (EMK) koji se sreću u praksi i inženjerskim postupcima njihovog rešavanja. Osposobljavanje za računarsku simulaciju kola i uređaja u pogledu EMK. Ovladavanje metodima projektovanja kola i uređaja koji obezbeđuju zadovoljavanje uslova EMK. Osposobljavanje za eksperimentalno ispitivanje uređaja u pogledu ispunjavanja uslova EMK.

Za sva obaveštenja o Smeru i predmetima javite se na kol@etf.rs

Vrh strane

Teme za master i diplomske radove

Predstavljanje Smera
(PPS 4454 kB)


Microwave Engineering Division, School of EE, Univ. Belgrade, (in English)

MTT grupa

Modelovanje elektromagnetskog polja u prisustvu ljudskog tela


Objave-Novosti-Dogadjaji

Dobrodošli !

Februar 2021.
Novi predmet na master studijama.
Algoritmi metoda konačnih elemenata u inženjerstvu.

1. oktobar 2019. u 17h (soba 64): Uvodno predavanje iz Projektovanja mikrotalasnih filtara

27. mart 2017. Predavanje dr Benjamin Fuchs

Jun 2014. Laboratorija za mikrotalasnu tehniku je nabavila novi PNA Network Analyzer Agilent N5227A koji omogućava merenja u opsegu od 10 MHz do 67 GHz.

Septembar 2013. Novi predmet na master studijama Osnovni optimizacioni algoritmi u inženjerstvu (detaljni plan i program predmeta).

Septembar 2013. Novi predmet na master studijama Formiranje mikrotalasnih slika.

Septembar 2012. Novi predmet na master studijama Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti (detaljni plan i program predmeta).

Septembar 2012. Novi predmet na master studijama Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti (predstavljanje predmeta).

Feburar 2010. Objavljena je knjiga iz Mikrotalasnih pasivnih kola u elektronskom obliku

Novembar 2008. Nova oprema: prototipska glodalica za štampane ploče.

14. jun 2006. Postavljen sajt Smera za mikrotalasnu tehniku.


Home | MTT Smer | Nastavnici | Literatura | Software | Download