Grupa za elektromagnetiku, antene i mikrotalase
Elektrotehnički fakultet, Beograd

Predmeti Smera

Osnovne studije

Master studije

Doktorske studije

Ostali predmeti Grupe

Smer za mikrotalasnu tehniku

Smer za mikrotalasnu tehniku pruža znanja za podrobnije razumevanje sistema, a posebno za projektovanje sklopova, koji rade na učestanostima do nekoliko stotina gigaherca. Nastavnici i studenti smera se bave teorijom elektromagnetskih polja, numeričkom elektromagnetikom sa posebnim akcentom na antene i mikrotalasna kola, elektromagnetskom kompatibilnošću, teorijom električnih kola i sistema, i razvojem algoritama za dobijanje slike (mikrotalasno formiranje slika, magnetna rezonansa).


Nastava na Smeru za mikrotalasnu tehniku obuhvata teorijske osnove funkcionisanja, principe i metode projektovanja, računarske simulacije i praktičan rad, uključujući konkretne realizacije mikrotalasnih sklopova.


Inženjer Telekomunikacija, Smer mikrotalasna tehnika, ima širok spektar mogućih radnih mesta, počev od velikih sistema kao što su mobilni operateri, radio i TV difuzija, zatim instituta, pa sve do malih i srednjih preduzeća koja se bave projektovanjem i implementacijom bežičnih sistema, Internet provajdingom, bežičnim lokalnim mrežama, usmerenim radio vezama, e-bussines infrastrukturom, i slično.


Plan, program i način izvođenja nastave na Smeru su usklađeni sa trendom i iskustvom uzornih svetskih škola, a predmeti se polažu kroz domaće zadatke, projekte i testove, koji su kombinovani sa elementima klasičnog ispita. Za dodatna obaveštenja o Smeru, zainteresovani su uvek dobrodošli da se obrate nastavnicima Smera.

Prezentacija Katedre za opštu elektrotethniku i Smera za mikrotalasnu tehniku

img

Presentation of The Department of General Electrical Engineering (English)

30. maj 2023.

Članovi tima na projektu bilateralne naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke, pod nazivom "Bežični sistemi na milimetarskim talasima sa multipleksingom pomoću antena sa orbitalnim ugaonim momentom", finansiranog od strane Ministarstva za nauku, tehnološki razvoj i inovacije (Srbija) i DAAD (Nemačka), posetili su institut IHP - Leibniz Institute for High Performance Microelectronics u Frankfurtu na Odri. Sastanak je doprineo unapređenju saradnje između Elektrotehničkog fakulteta i Instituta za fiziku u Beogradu i instituta IHP u Frankfurtu i poslužiće kao priprema za generisanje novog projektnog predloga kojim bi se konkurisalo u programima za međunarodno finansiranje.27. mart 2023.

Napisan je paket softvera za proračun mreža za prilagođenje sa koncentrisanim elementima koji sadrži C++ kod, odgovarajući exe fajl, kodove za Octave/Matlab i Python, kao i odgovarajuću dokumentaciju sa primerima. Softver pronalazi sva moguća rešenja za mreže za prilagođenje koje se sastoje od dva reaktivna elementa. Za razliku od toga, većina drugih softvera, kao i udžbenika, previđa neka rešenja.

Paket se može preuzeti sa sajta Microwaves101 ili direktno sa sajta Mikrotalasne tehnike.
25. mart 2023.

Dva kandidata Katedre za opštu elektrotehniku dobitnici su PUPINOVE NAGRADE MATICE SRPSKE 2023. godine za studentske radove koji predstavljaju doprinos tehničkim i prirodnomatematičkim disciplinama.

Prva nagrada: Anja Kovačević
za diplomski rad "Mikrotalasni senzor za analizu organskih tkiva na bazi prstenastih rezonatora sa procepima"

Druga nagrada: Aleksandar Golubović
za master rad "Budžet veze sistema planarnih uniformnih kružnih antenskih nizova za prenos talasa sa orbitalnim ugaonim momentom"